REGULAMIN

I POLITYKA PRYWATNOŚCI PRESI.PL

aktualizacja: 13.03.2019

I. Definicje.

1. „Portal” – portal internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.presi.pl służący świadczeniu usług poligraficznych drogą elektroniczną.
2.„Strony” – Usługodawca i Użytkownik
3. .„Użytkownik” – Przedsiębiorca, Konsument lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach Portalu.
4. „Usługodawca” – spółka CGS drukarnia sp. z o.o. z siedzibą w Mrowinie, przy ul. Towarowej
3, 62-090 Rokietnica, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000203848, NIP: 7791632331, REGON: 630878953, kapitał zakładowy: 50.000 zł., adres e-mail: presi@presi.pl, tel.: 61 222 00 03 lub 506 200 606; zwaną dalej „Usługodawcą”.
5. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
6. „Konsument” – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. „Usługi” – usługi obejmujące druk i pakowanie materiałów poligraficznych, dostępne za pośrednictwem Portalu, realizowane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, ze pojęcie „Usługi” nie obejmuje transportu Produktów do Użytkownika.
8. „Produkty” – towary (ulotki, foldery i inne temu podobne materiały) wyprodukowane w ramach wykonania Usługi.
9. „Cena Całkowita” – cena jednostkowa Usługi zamieszczona w opisie Usługi, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, uwzględniająca ilość zamówionych Produktów. Cena Całkowita obejmuje koszt wykonania Usługi, pakowania gotowego Produktu oraz obejmuje transport zamówionych Produktów do Użytkownika pod adres dostawy wskazany przez Użytkownika i znajdujący się na terytorium Polski albo odbiór osobisty Produktów przez Użytkownika, w zależności od wyboru Użytkownika zgodnie z punktem VII 4 Regulaminu. Cena Całkowita nie uwzględnia:Koszt wykonania dostaw, o których mowa w lit a i b powyżej dokonywanych za pośrednictwem przesyłki kurierskiej realizowanej przez DPD Polska sp. z o.o. lub inną firmę kurierską wskazaną na stronie Portalu i obliczony przy uwzględnieniu adresu dostawy, obciąża Użytkownika i zostanie doliczony do Ceny Całkowitej.
10. „Konto Użytkownika” – wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Portalu, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Użytkownika, do którego Konto należy, oraz zapewniające możliwość korzystania z Usług i funkcji Portalu. Użytkownik rejestruje się w Portalu i zakłada w nim swoje Konto, podając dane niezbędne w procesie rejestracji, takie jak w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail), imię i nazwisko oraz numer telefonu Użytkownika. Użytkownik dysponuje unikalnym loginem oraz hasłem do Konta i jest zobowiązany do nieujawniania danych dostępowych do Konta osobom trzecim.
11. „Polityka prywatności” – dokument ustanowiony przez Usługodawcę zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z2019 r., poz. 123; dalej: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną), regulujący kompleksowo kwestię przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Usługodawcy, którego postanowienia znajdują uzupełniające zastosowanie w odniesieniu do postanowień Regulaminu dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku ze świadczeniem Usługi.
12. „Rejestracja” – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta.
13. „Świadczenie usług drogą elektroniczną” – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Powrót na górę

II. Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.presi.pl (dalej określanego jako Portal).
2. Administratorem i właścicielem Portalu, w tym właścicielem wszelkich praw autorskich z uwzględnieniem praw autorskich majątkowych, związanych z Portalem (za wyjątkiem praw autorskich do materiałów graficznych umieszczanych w ramach Portalu przez jego Użytkowników), jest Usługodawca.
3. Niniejszy Regulamin Portalu www.presi.pl (dalej „Regulamin”) określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę i korzystania z usług Portalu oraz stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Każdy podmiot (zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument) korzystający w jakiejkolwiek formie z Usług oferowanych przez Portal, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przed skorzystaniem z Usługi dostępnej w ramach Portalu, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
6. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 201 r., poz. 1025 ze zm.; dalej: Kodeks cywilny), ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.; dalej: Kodeks postępowania cywilnego), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 123; dalej: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną)), ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.; dalej: Prawo telekomunikacyjne), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz. U. z 2019 r., nr 134; dalej: Ustawa o prawach konsumenta), ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).

Powrót na górę

III. Zasady korzystania z Portalu

1. Portal jest serwisem internetowym umożliwiającym składanie oraz realizację zamówień na wykonanie usług poligraficznych drogą elektroniczną.
2. Warunkiem korzystania z Usług oferowanych przez portal jest założenie Konta Użytkownika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Portalu oraz podanie danych określonych w pkt. IV.2 poniżej. Rejestrację uznaje się za zakończoną z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na klawisz „Utwórz Konto”.
3. Rejestracja w Portalu jest potwierdzeniem zapoznania się i bezwzględnej akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Osoba, która nie zgadza się z Regulaminem i Polityką Prywatności, nie powinna dokonywać Rejestracji.
4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych, w tym w szczególności informacji o promocjach i innych akcjach marketingowych organizowanych i prowadzonych przez Usługodawcę, poprzez zaznaczenie w toku procedury rejestracji okienka dotyczącego wyrażenia zgody na otrzymywanie takich informacji oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa powyżej wysyłając stosownego maila na adres: presi@presi.pl
5. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz złożonym zamówieniu.
6. Korzystanie z Portalu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
7. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika wymaga:
a) dysponowania systemem teleinformatycznym umożliwiającym korzystanie z sieci Internet;
b) połączenia z siecią Internet;
c) posiadania konta e-mail.

8. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi tajemnicę komunikacji zwaną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazane w publicznej sieci Internet, dotyczące Użytkownika, tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne lub gdy ich ujawnienie nie jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług, których dotyczą. Informacje objęte tą tajemnicą mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych przez przepisy prawa. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko w przypadkach przewidzianych ustawą. .
9. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia Usług jak i zagrożeniach związanych ze świadczeniem tych Usług Usługodawca będzie realizował poprzez Portal.
10. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby utrzymać jakość funkcjonowania Portalu na najwyższym poziomie.

Powrót na górę

IV. Warunki korzystania z Usług i Konta

1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Portalu.
2. Do zarejestrowania Konta w Portalu wymagane jest wskazanie przez Użytkownika unikalnego loginu i zabezpieczającego go hasła, oraz innych danych określonych w formularzu rejestracyjnym takich jak:
– imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika;
– adres korespondencyjny;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– numer NIP (w przypadku Przedsiębiorców).
Do zarejestrowania Konta w Portalu wymagane jest także podanie przez Użytkownika danych osobowych na potrzeby związane z realizacją Usług oraz transportem gotowych Produktów. Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługują prawa określone w pkt. IX Regulaminu.
3. Oświadczenia składane przez Użytkownika przy okazji rejestracji Konta w ramach Portalu są równoznaczne ze stwierdzeniem, że:
a) informacje podawane przez Użytkownika są zgodne z prawdą,
b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje treść
Regulaminu oraz Polityki Prywatności i że jest mu wiadome, że Usługi świadczone w ramach Portalu są odpłatne.
4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które mogłyby: spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną; naruszać dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy obowiązującego prawa bądź dobre imię Usługodawcy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego na stronie Portalu.
5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Portalu lub utrudnienie korzystania z Portalu innym Użytkownikom.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta z Usługodawcą w momencie zaznaczenia przez Użytkownika stosownego pola / pól (check-box) i wyrażenia zgody na komunikowanie się przez Usługodawcę z Użytkownikiem drogą elektroniczną i przesyłanie przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz/lub wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych drogą telefoniczną i używanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z treścią przepisu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym momencie poprzez: a) usunięcie Konta w ramach Portalu, b) odznaczenie pól (check-box), o których mowa w zdaniu poprzednim.

Powrót na górę

V. Zasady składania zamówień.

1. Na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu zawierane są przez Usługodawcę z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie rejestracji i założenie Konta.
3. Złożenie zamówienia na wykonanie Usługi oferowanej w ramach działalności Portalu następuje poprzez:
a) wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Portalu i wybranie z listy dostępnych opcji lub wpisanie danych takich jak: format druku, rodzaj surowca, z którego Produkt stanowiący przedmiot Usługi ma zostać wykonany, sposób nadruku (jedno– lub dwustronny) oraz ilości zamawianego Produktu;
b) umieszczenie pliku graficznego zawierającego projekt zamawianego Produktu zgodnie z wymaganiami (Instrukcją Przygotowania Pliku) pojawiającymi się automatycznie na stronie Portalu po dokonaniu wyboru zamawianego Produktu (dla każdego typu Produktów odrębnie) i Wytycznych Technologicznych stanowiących integralną część Regulaminu a także zgodnie z makietą Produktu, o ile takowa jest dla danego Produktu opracowywana przez Usługodawcę.
4. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną z adresu: w2p@cgs.pl i zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Usługodawcę oraz fakturę Pro forma. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Adres w2p@cgs.pl jest adresem, z którego generowane są automatyczne wiadomości do Użytkowników i nie służy do korespondencji z Usługodawcą.
5. W toku procedury składania zamówienia, Użytkownik wybiera sposób dostawy Produktów oraz formę płatności zgodnie z pkt. VII Regulaminu, a następnie – po wcześniejszym sprawdzeniu jego poprawności i kompletności – zatwierdza zamówienie klikając na przycisk „Złóż zamówienie”.
6. Po wpłynięciu zamówienia do Usługodawcy, a przed jego opłaceniem przez Użytkownika, zamówienie otrzymuje status „oczekuje na kontrolę”, o czym Użytkownik jest informowany stosownym mailem. Zamówienie uznaje się za złożone z chwilą zmiany statusu zamówienia na „gotowe do realizacji”, co następuje z chwilą zaksięgowania Ceny Całkowitej (w przypadku dostawy realizowanej poza teren Polski z chwilą zaksięgowania Ceny Całkowitej i kosztów dostawy) na rachunku Usługodawcy lub w przypadku wybrania opcji „przesyłki za pobraniem”. W przypadku wyboru przelewu elektronicznego przy wykorzystaniu serwisu PayU jako metody płatności, płatność realizowana będzie automatycznie poprzez przekierowanie na internetowe konto bankowe Użytkownika. Użytkownik w mailu, o którym mowa w ust. 4 powyżej otrzyma informację o zasadach i sposobach realizacji płatności.
7. Termin realizacji zamówienia na wykonanie Usługi rozpoczyna swój bieg z chwilą zmiany statusu zamówienia na „gotowe do realizacji”. Status ulega zmianie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy. Zmiany statusu realizacji zamówienia widoczne są w systemie Portalu po zalogowaniu przez Użytkownika na Koncie.Po zakończeniu etapu produkcyjnego Użytkownik otrzymuje powiadomienie w drodze wiadomości e-mail zawierającej szczegółowe informacje dotyczące złożonego zamówienia oraz uzyskanych rabatach (o ile takowe zostały Klientowi przyznane).
8. Zamówienie na wykonanie Usługi, dla swej ważności, musi zostać złożone zgodnie z treścią Wytycznych Technologicznych stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępnych na stronie Portalu. Usługodawca przyjmuje do realizacji tylko zamówienia prawidłowo złożone wraz z plikami opracowanymi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi grafiki pojawiającymi się na stronie Portalu po dokonaniu wyboru Produktu (tj. Instrukcją Przygotowania Pliku, odrębną dla każdego Produktu).
9. Użytkownik przy składaniu zamówienia może skorzystać z pomocy konsultantów dzwoniąc na numer telefonu: 61 222 00 03 lub 506 200 606 (koszt połączenia wg. taryfy operatora z którego Usług korzysta Użytkownik) lub wysyłając maila na adres: presi@presi.pl Pomoc telefoniczna i mailowa świadczona jest przez Usługodawcę w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.Użytkownik może także skorzystać z pomocy konsultantów za pośrednictwem czatu on-line dostępnego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Po godz. 16:00 Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta wysyłając komunikat za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach czatu lub korzystając z zakładki „kontakt „ lub „pomoc” dostępnej na stronie portalu.
10. Użytkownik składając zamówienie może skorzystać z opcji „zamawiam ponownie”. W takim przypadku Użytkownik powinien zalogować się na Koncie oraz dokonać wyboru jednego z uprzednio złożonych zamówień z historii zamówień, a następnie kliknąć „zamawiam ponownie”. Wybór opcji ponowienia zamówienia jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia o parametrach identycznych z parametrami zamówienia uprzednio złożonego, wybranego z historii zamówień. Możliwość skorzystania z opcji „zamawiam ponownie” przysługuje w okresie 6 miesięcy licząc od dnia złożenia zamówienia pierwotnego (ponawianego). Po upływie ww. okresu pliki graficzne zawierające projekt zamówienia Usługodawca ma prawo usunąć ze swojego serwera.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach (plikach), umieszczonych przez Użytkownika na serwerze Portalu w celu wykonania Usługi. W przypadku, gdy materiały te zawierają treści mogące naruszać dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy obowiązującego prawa bądź dobre imię Usługodawcy – Usługodawca uprawniony jest do odmowy wykonania Usługi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej podmiotów trzecich do materiałów graficznych oraz treści (w szczególności znaków i nazw towarowych, projektów, fotografii, tekstów, sloganów reklamowych itp.) umieszczanych przez Użytkownika na stronie Portalu w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia.
12. Termin realizacji zamówienia określany będzie odrębnie dla każdej Usługi z uwzględnieniem w szczególności ilości zamawianych Produktów, wybranej technologii wykonania oraz surowców niezbędnych do realizacji Usługi. Informacja w zakresie przewidywanego czasu produkcji poszczególnych Produktów jest widoczna przy danym Produkcie na stronie Portalu. Przez czas produkcji należy rozumieć okres od chwili przystąpienia do wykonania Produktów objętych danym zamówieniem do chwili nadania Produktów przesyłką kurierską lub przedstawienia Produktów do odbioru osobistego zgodnie z punktem VII.4 Regulaminu.. W przypadku zaksięgowania wpłaty Użytkownika po godz. 14:00 dnia roboczego, produkcja poszczególnych Produktów rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaksięgowana została wpłata dokonana przez Użytkownika. Podane czasy produkcji poszczególnych Produktów liczone są w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). W przypadku złożenia zamówienia na Produkty z różnymi czasami ich produkcji, ustala się jako czas produkcji dla wszystkich Produktów objętych danym zamówieniem, jeden czas produkcji, tj. najdłuższy z czasów produkcji poszczególnych Produktów objętych danym zamówieniem. Usługodawca może w wyjątkowych przypadkach wskazać inny termin realizacji zamówienia na wykonanie danego Produktu, podając ten termin w mailu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktów firmą kurierską. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia realizowanych jest kilka Produktów, dla których na stronie Portalu został określony różny czas realizacji zamówienia, Usługodawca może (ale nie musi) dokonać dostawy ww. Produktów w ramach odrębnych przesyłek. Gwarantowany termin podjęcia pierwszej próby doręczenia przesyłek adresowanych do firm oraz osób prywatnych na terytorium Polski to następny dzień roboczy od dnia nadania (od poniedziałku do piątku, nie dotyczy paczek o wadze powyżej 30kg i paczek niestandardowych). Gwarantowany termin doręczenia paczek o wadze powyżej 30kg i paczek niestandardowych, na terytorium Polski, wynosi 48h. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Użytkownika nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

Powrót na górę

VI. Rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia.

1. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika nie będącego Konsumentem, w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, Usługodawca może skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia jedynie w przypadku rażącego naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu.
2. Użytkownik może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: presi@presi.pl Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie Konta z Portalu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych Usług i ich cen z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Użytkownika przed publikacją zmian na stronie Portalu, winny zostać wykonane na uprzednio obowiązujących zasadach.
4. Z uwagi na fakt, iż wykonanie Usług polega na realizacji świadczeń których przedmiotem są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według wytycznych Użytkownika i/lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb w rozumieniu przepisu art. 38 pkt. 3) ustawy o prawach konsumenta, wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy na wykonanie usługi przez Konsumenta wynikające z treści przepisu art. 27 ww. ustawy. Powyższe nie wyłącza prawa Użytkownika będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy na zasadach wynikających z innych przepisów.

Powrót na górę

VII. Płatności i transport.

1. Użytkownicy dokonują płatności za Usługi z góry – w ramach przedpłaty, w drodze przelewu tradycyjnego na rachunek Usługodawcy podany w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę do Użytkownika po dokonaniu wyboru metody płatności lub w drodze płatności elektronicznych za pośrednictwem systemu „PayU”. Obsługę serwisu „PayU” prowadzi spółka PAYU spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy: 4.944.000,00 zł. W przypadkach, o których mowa powyżej, płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy. Usługodawca dopuszcza dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu – gotówką kurierowi do kwoty 2500 zł brutto. W takim przypadku Kupujący musi zaznaczyć w trakcie zamówienia opcję przesyłki za pobraniem, klikając „TAK” w odpowiednim okienku.
2. Po wykonaniu usługi Usługodawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą wykonanie Usługi; w tym celu Użytkownik poda dane umożliwiające wystawienie faktury, tj. imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, adres, a także numer NIP lub PESEL.
3. Założenie konta Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt, a także (w razie potrzeby) duplikatów ww. faktur – drogą elektroniczną. W związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że faktury VAT w formie papierowej nie będą przez Usługodawcę wystawiane i przesyłane.
4. Usługodawca umożliwia dostawę/odbiór Produktów zrealizowanych w ramach Usług za pośrednictwem:
a) przesyłki kurierskiej realizowanej przez spółkę DPD Polska sp. z o.o. lub inną firmę kurierską wskazaną na stronie Portalu;
b) w ramach odbioru osobistego – pod adresem: ul. Towarowa 3, Mrowino, 62-090 Rokietnica, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
5. Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail zawierającą informację o zakończeniu produkcji i przekazaniu Produktów do wysyłki. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji odbioru osobistego, Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta funkcjonującego w przedsiębiorstwie Usługodawcy o miejscu i sposobie odbioru zamówionych Produktów bezpośrednio przez Użytkownika. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, zawierać będzie w swej treści odnośnik (link) do miejsca w Portalu, w którym znajduje się Regulamin oraz dane identyfikujące zamówienie (takiej jak dane określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów oraz ich cenę). Wiadomość, o której mowa powyżej stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy między Stronami w rozumieniu przepisu art. 21 ustawy o prawach konsumenta i na zasadach określonych w Regulaminie oraz rzeczonej wiadomości e-mail.
6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji odbioru osobistego, odbioru towarów stanowiących przedmiot Usługi należy dokonać w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej powiadomienie o gotowości towaru do odbioru. Po upływie ww. terminu Usługodawca wezwie Użytkownika do dokonania odbioru Produktów w terminie 5 dni licząc od dnia wezwania, pod rygorem obciążenia Użytkownika opłatą za przechowanie towaru w kwocie 20 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. W odniesieniu do Użytkowników nie będących Konsumentami, po upływie 2 miesięcy licząc od dnia, w którym przedmiot Usługi winien być odebrany przez Użytkownika, towar stanowiący przedmiot Usługi zostanie uznany za porzucony przez Użytkownika w rozumieniu przepisu art. 180 k.c.

Powrót na górę

VIII. Reklamacje.

1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć w ramach usług Produkty wolne od wad.
2. Użytkownicy mogą składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych w ramach Portalu.
3. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami, reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z wykonaniem Usług powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności wynikające z:
a) błędów lub pomyłek Użytkownika;
b) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu;
c) udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;
d) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania komputera Użytkownika;
e) problemów z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, potwierdzającego dokonanie transakcji spowodowanych przez czynniki niezależne od Usługodawcy.
4. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im jeżeli Produkty dostarczone w ramach Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową.
5. Reklamację można wnieść: – w przypadku Użytkowników będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów; – w przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru stanowiącego przedmiot Usługi w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru stanowiącego przedmiot Usługi – w zakresie reklamacji jakościowej;
6. Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej – e-mailem na adres: presi@presi.pl lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: DZIAŁ PRESI, CGS drukarnia Sp. z o.o., ul. Towarowa 3, Mrowino, 62-090 Rokietnica z dopiskiem „ Reklamacja – Presi.pl”.
7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwę);
b) adres Użytkownika;
c) numer zamówienia;
d) możliwie dokładny opis problemu będącego podstawą reklamacji. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik obowiązany jest do przesłania na adres Usługodawcy wadliwego towaru. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Usługodawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany towaru) ponosi Usługodawca.
8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Użytkownikowi przysługuje:
a) w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami prawo do:
– żądania usunięcia wady;
– wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad;
– złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
b) w odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami – Użytkownik może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wykonanie danej Usługi i żądania zwrotu Ceny. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami, w zakresie uregulowanym w niniejszym punkcie VIII, zapisy punktu VIII mają pierwszeństwo przed postanowieniami dotyczącymi rękojmi zawartymi w Kodeksie Cywilnym i wyłączają w tym zakresie postanowienia rękojmi uregulowane w Kodeksie Cywilnym.
10. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu wykonania Usługi ograniczona jest do wartości Ceny Całkowitej

Powrót na górę

IX. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 RODO udostępnionych przez Użytkownika w ramach Konta. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Usługodawcę podlegają ochronie. Każdorazowo, korzystając z Usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Użytkownik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych – na zasadach określonych postanowieniami pkt. III ust. 4 Regulaminu.
2. Dane osobowe Użytkowników, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem rejestracji konta lub złożenia zamówienia jest obowiązkiem umownym (art. 6 ust. 1b RODO). Brak podania danych osobowych Użytkownika wymaganych w ramach rejestracji konta stanowić będzie przeszkodę w wykonaniu Usługi. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są przez Usługodawcę w celach i na podstawie określonym Regulaminem i Polityką Prywatności, w tym:

  1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
   a. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
   b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  2) do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Usługodawcę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
   a. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
   b. prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych produktów;
   c. marketingu produktów i usług własnych Usługodawcy;
   d. archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym pliki graficzne, oferty, zamówienia, zapytania;
  3) na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach:
   a. marketingu realizowanego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;
  Marketing, o którym mowa w pkt 3) powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) lub poczty. W dowolnym czasie można wycofać oświadczenia o wyrażeniu zgody, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany na wstępie, tj. rodo@presi.pl
4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Usługodawcy na adres rodo@presi.pl.
5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Usługodawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Usługi, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  i. posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji)
  ii. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego;
  iii. wypełnienia obowiązku prawnego Usługodawcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
7. Dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Usługodawca wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe takiej osoby, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, nie będą więcej przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
8. Prawa osób, których dane dotyczą: 9. Kategorie odbiorców danych osobowych Usługobiorcy to: pracownicy i współpracownicy Usługodawcy, podmioty powiązane z Usługodawcą, ich pracownicy i współpracownicy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne, dostawcy usług hostingowych, podwykonawcy Administratora, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy i pracownicy lub współpracownicy takich podmiotów. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę – podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę w ramach Portalu.
10. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
11. Dane osobowe nie są przesyłane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.

Powrót na górę

X. Polityka Prywatności.

1. Użytkownik korzystając z Usług oferowanych przez Portal wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych: adres IP, wywoływany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego Użytkownik korzysta oraz inne informacje transmitowane protokołem http.
2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkowników oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczeniach przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkowników, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkowników, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika.
3. Wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a) pliki cookies umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
b) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
c) pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik akceptując Regulamin i Politykę Prywatności wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze plików cookies.
5. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymywania na stronach internetowych Portalu komunikatu informującego bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały Użytkownika o wykorzystywaniu przez Portal plików cookies oraz zawierającego hiperłącze (odnośnik, link) do treści Regulaminu wraz z Polityką Prywatności. Jednocześnie komunikat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na takich samych zasadach, jak określono w zdaniu poprzedzającym, informuje Użytkownika o wyrażeniu zgody oznaczonej w ust. 4 powyżej.

Powrót na górę

XI. Ochrona własności intelektualnej.

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, audiowizualnych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w Portalu, w tym w szczególności szablonów na bazie których tworzone są Produkty przysługują wyłącznie Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie.
2. Zastrzeżenie dotyczące praw autorskich, pomieszczone w ust. 1 nie dotyczy plików graficznych umieszczanych przez Użytkowników na serwerze Portalu celem wykonania Usługi.
3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Portalu, w tym w szczególności szablonów, o których mowa w ust. 1 bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy

Powrót na górę

XII. Odpowiedzialność.

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Portalu, pewne funkcje Portalu mogą być dla niego niedostępne.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Portalu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Portalu, o czym uprzednio uprzedzi (o ile będzie to możliwe), umieszczając stosowną informację na stronie Portalu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Portalu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości, o czym uprzedzi, zamieszczając stosowną informację na stronie Portalu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej „PayU”

Powrót na górę

XIII. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na świadczenie Usługi drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
2. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownika, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego za pomocą udostępnianych wyłącznie Użytkownikowi danych dostępowych (unikalny login oraz hasło Użytkownika).
3. Użytkownik zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
4. Przyjmuje się domniemanie, iż dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej z wykorzystaniem indywidualnych danych dostępowych Użytkownika (login i hasło), traktowane będzie jak dokonanie tej czynności przez Użytkownika osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika.

Powrót na górę

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej. Regulamin udostępniony jest przy tym w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej Portalu.
2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej www.presi.pl 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
4. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Portalu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Portalu, jak również innych postanowień Regulaminu.
5. Usługodawca wprowadzając zmiany w Regulaminie, poinformuje o niej Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Portalu.
6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego Regulaminu. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym (w tym poszerzenia funkcjonalności Portalu) o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Użytkownika. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu lub w innym terminie wskazanym przez Usługodawcę. Zmiany Regulaminu wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów.
7. Szczegółowe zasady dotyczące składania i realizacji zamówień, a także dostaw i obowiązujących promocji mogą być publikowane na stronie Portalu, bez konieczności dokonywania zmiany Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią informacji na stronie Portalu oraz treścią Regulaminu, pierwszeństwo maja postanowienia Regulaminu, jeżeli informacje zawarte na stronie Portalu byłyby mniej korzystne dla Klienta, niż postanowienia Regulaminu. 8. Polityka Prywatności oraz „Wytyczne Technologiczne dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem portalu presi.pl” stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i są wiążące.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
11. Prawa autorskie do Regulaminu i jego treści przysługują wyłącznie Usługodawcy. Kopiowanie, pobieranie i udostępnianie Regulaminu podmiotom trzecim w całości lub we fragmentach poza Portalem, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
12. Strony oświadczają, iż będą dążyły do rozstrzygnięcia drogą polubowną wszelkich sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Powrót na górę